ابزار نهایی جهت توسعه پوست

  • به پوست شکل هندسی می دهد و باعث افزایش سطح پوست می گردد.
  • قابلیت توسعه پوست در نسبتهای مختلف .
  • چندین صفحه به صورت پشت سر هم در دستگاه قابل تغذیه بوده و از ایجاد وقفه در توسعه پوست چلوگیری می کند.

VIRA-CV)  1.1.5   –   1:3)

صفحه مش مدل وی شکل

VIRA-CA)  1.1.5   –   1:3)

صفحه مش مدل مورب


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.